Preste- og prostearkiver

Preste- og prostearkiver. En brukerveiledning

Riksarkivarens skriftserie nr. 4

Preste- og prostearkiver er en håndbok for arkivbrukere. Det er langt fra bare kirkebøker som hører hjemme i disse arkivene. Boken gir en samlet oversikt over arkivmaterialet og hva det inneholder, med et tidsspenn fra 1500-tallet til vår tid.

Forfatteren legger vekt på å forklare hvordan arkivene er oppstått ved å presentere presteskapets ulike gjøremål gjennom tidene. Prestene hadde ikke bare sine oppgaver knyttet til gudstjeneste og kirkelige handlinger. Som kongens embetsmann hadde han også en rekke funksjoner i lokalsamfunnet. Han var sentral i fattigkommisjon og skolekommisjon, tok opp folketellinger osv. Dessuten var han drivkraft i organisasjonslivet, fra misjonsforeninger til kvegavlslag.

Boken gjør greie for hvilke bestemmelser som gjaldt for protokollføring, innsending av beretninger mv. Den viser også hvordan slike bestemmelser er blitt fulgt. Boken gir grunnlag for å forstå de ulike serienes kildeverdi og orienterer om hvordan materialet er bevart i statsarkivene i dag.

Av O. Bjerkås, Oslo 1997

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00