Arkivskaparen møter ei rekkje føresegner, retningslinjer, krav og standardar som gjeld arkiv. Det blir stilt krav til arkivlokale, kvalitet på papir til premanent bevaring, brukelege kulepennar og rekkefølgje på papirarkivseriar. 

I menyen til venstre finn du ei oversikt over desse krava og standardane.

Riksarkivaren har fastsett føresegner for bl.a. avlevering, kassasjon, innbinding og bruk av mikrofilm. Desse krava er spesifiserte i Riksarkivaren si forskrift.