Kva er innsynsretten?

All informasjon er open for alle dersom det ikkje er gjort unnatak frå offentleg innsyn med heimel i lov. Ei gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosessar og dokument, er ein føresetnad for offentleg diskusjon og dermed for demokrati. Ved hjelp av offentlege journalar kan borgarane finne fram i saker og gå rett til kjeldene.

Korleis gå fram for å be om innsyn?

  • slå opp i Offentleg elektronisk postjournal (OEP)
  • gå inn på organet si heimeside og søk i offentleg journal
  • kontakt organet eller møt fram hos organet

Ein som ber om innsyn etter offentleglova treng ikkje opplyse om namnet sitt, men ved partsinnsyn blir det kravt identifikasjon.

Kva kan haldast unna offentleg innsyn?

Forvaltninga har teieplikt for personlege opplysningar og ein del annan informasjon. I slike tilfelle skal dokumentet, eller delar av det, vernast mot innsyn frå publikum.

Nokre typar dokument, for eksempel dokument som er utarbeidde for eiga saksførebuing eller handlar om budsjett og kontrollar, kan det gjerast unnatak for.

Meirinnsyn

Når det er høve til å gjere unnatak frå offentleg innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unnatak. Det er viktig at alle organ legg opp til saksbehandlingsrutinar som inneber at meirinnsyn faktisk blir vurdert. Alle søknader om meirinnsyn skal behandlast etter dei same rutinane.

Kva er arkivtenesta si rolle?

Arkivtenesta si rolle vil vere den same som i ordninær saksbehandling. I samband med behandling av spørsmål om innsyn kan arkivtenesta mellom anna ha ansvar for å:

  • registrere at førspurnaden er komen og sende den vidare til saksbehandlar
  • leggje fram dei etterspurde dokumenta til gjennomsyn hos den som skal behandle innsynssøknaden
  • iverksetje den avgjerda som blir teken om innsyn
  • sørgje for at dokumenta blir behandla i tråd med deiavgjerdene som er tekne, både når det gjeld kopiering, utsending og skjerming av opplysingar som det gjeld innsynsrestriksjonar for
  • kontrollere at originale arkivdokument blir behandla i tråd med føresegnene i arkivlova med forskrifter

Kjekt å vite

Eit grunnleggjande vilkår for at innsynsretten etter offentleglova skal fungere i praksis er at dei organa som lova gjeld for har ein tilfredsstillande arkivfunksjon. Utan at arkivtenesta og arkivet fungerer er innsynsretten etter offentleglova ein illusjon.

Får du ikkje svar innan 5 dagar er dette å rekne som avslag, og det er høve til å klage. Når eit dokument er vurdert og gjort offentleg tilgjengeleg ein gang, skal det ikkje vurderast igjen.

Lovheimel

Arkivforskrifta § 2-7 spesifiserer kva opplysningar som skal registrerast i journal- og arkivsystem.

Offentleglova § 3 seier at som hovudregel kan alle krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register.

Offentleglova § 11 om meirinnsyn seier at det må vurderast å likevel gi heilt eller delvis innsyn i ei sak sjølv om det er  høve til å gjere unnatak for innsyn.

Offentleglova kapittel 3 listar opp unnataka frå innsynsretten.