Hva er Noark 5?

Noark 5 er en standard for arkivdanning som stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet. Noark5 skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type organ. Alle former for aktiviteter som skaper dokumenter som det er viktig å sørge for at oppbevares og gjenfinnes i autentisk form, skal i prinsippet inngå i en løsning for arkivdanning. Dette er helt uavhengig av offentlig eller privat sektor, om dokumentene inngår i tradisjonell saksbehandling, hvor mange år de skal oppbevares eller om de skal avleveres til depotarkiv. Noark 5 er den siste utgaven av Noark-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Fra og med 15. mars 2013 er Noark 5 versjon 3.1 gjeldende versjon.


Kjekt å vite

Det er ikke krav om periodisering ved skifte av Noark-versjon eller leverandør, men det anbefales allikevel at denne typen større endringer foretas i forbindelse med et periodeskille.Før anskaffelse av et Noark5-system må det lages en kravspesifikasjon. Siden Noark5 ikke spesifiserer et fullstendig system gir det ingen mening å be om at alle obligatoriske krav oppfylles. Det stilles dermed større krav til den som skal bestille et system, men samtidig gis det større frihet enn ved Noark-4.

Status og veien videre for Noark 5

Neste versjon av Noark 5 har dessverre blitt forsinket, fordi det har vist seg at arbeidet er mer omfattende enn først planlagt. Det viktigste i neste versjon er et vedlegg om et nytt tjenestegrensesnitt for integrering mellom fagsystemer og Noark-kjerne, som vil erstatte dagens Geointegrasjonsstandard (kap. 14). Dette har blitt et stort dokument på over 260 sider. Dokumentet har vært ute på høring. Høringskommentarene er gjennomgått, og en del av disse vil bli tatt til følge. Det arbeides nå med å ferdigstille vedlegget, og vi regner med at dette skal være klart i begynnelsen av juli 2016.

Tjenestegrensesnittet medfører bl.a. at flere nye metadataelementer må tas inn i Noark 5, og i de vedleggene som beskriver metadataene. Dette arbeidet er nå påbegynt. Endringer i metadata vil ikke nå i første omgang medføre at avleveringsformatet endres. Dagens XML-skjemaer for deponering og avlevering vil altså fremdeles gjelde. Vi vurderer også å endre kravene til arkivering uten journalføring (kap.6.2.7), siden måten dette gjøres på i dag ikke er hensiktsmessig. Den konkrete løsningen må avklares med Kulturdepartementet før det kommer inni standarden. I tillegg vil det bli tatt med en del mindre endringer i kravformuleringer og i metadata etter tilbakemeldinger fra brukere og leverandører. Kravene om å dokumentere dokumentflyten (kap. 7.6) vil bli gjort betinget obligatoriske, og flyttet fra komplettdelen til ytrekjerne.

Vi håper å kunne publisere Noark 5 versjon 4.0 i begynnelsen av september 2016.