For elektronisk journalføring skal offentlege organ normalt nytte eit arkivsystem som følgjer krava i Noark-standarden. Nye system skal være godkjentende av Riksarkivaren før dei blir tekne i bruk. (Arkivforskriften § 2-9).

Ved elektronisk arkivering av saksdokument må systemet tilfredsstille de spesifikke kravene til arkivering i Noark-standarden og være godkjent av Riksarkivaren for dette formålet. (Riksarkivarens forskrift § 2-1.)

Her følger en oversikt over løsninger som er godkjent i henhold til Noark 5-standarden. For at en løsning skal kunne tas i bruk til elektronisk journalføring og arkivering, er det tilstrekkelig at løsningen har midlertidig godkjenning for det formål den er tiltenkt.

Innen en løsning har vært i produksjon i ett år hos en kunde, plikter leverandøren å sikre at løsningen er endelig Noark 5-godkjent.