Vedlegg:

Endringstabell excellEndringstabell pdf

Tabellen inneholder en oversikt over gammelt og nytt kravnummer, gammel og ny kravtype, samt endringer i kravteksten. Det går også fram av tabellen hvilke gamle krav som utgår, og hvilke nye som har kommet til.

Endringer i kapittelstrukturen

En av de umiddelbart mest synlige endringene i Noark 5 versjon 2.0, er endringene i kapittelstrukturen. På et overordnet nivå er standarden nå delt inn i tre hoveddeler: del 1, en generell del, del 2 om kjernen, og del 3 om valgfrie moduler som kan integreres mot kjernen.

Del 1 består av de tre første kapitlene, som ikke i vesentlig grad er endret fra versjon 1.2.

Del 2 består av gamle kapittel 4, og handler utelukkende om Noark 5 kjerne, indre og ytre. Dette er nå delt opp i tre hovedkapittel: kapittel 4, som er en innledning til kjernen, kapittel 5 om den indre kjernen, og kapittel 6 om den ytre kjernen. Dette grepet ble tatt for bedre å legge til rette for ny kravnummerering, se mer om dette under.

Del 3 består av kapitlene 7-14, gamle kapitler 5-13, hvor gammelt kapittel 5 er utgått, og resten er beholdt som de var, men med en forskyvning i nummereringen som følge av oppsplittingen av gammelt kapittel 4.

Noen av kapitlene i gammelt kapittel 4 er flyttet på, men beholdt innenfor del 2. Noen kapittel som var i indre kjerne (gammelt kapittel 4.2) er flyttet til ytre kjerne (nytt kapittel 6), og noen kapittel er flyttet internt innen kapittel 6 (gammelt kapittel 4.3). Det er også opprettet noen nye kapittel, på nivå 2 som samler kapittel som er flyttet, og på nivå 3 med nye krav.

Gammelt kapittel 4.1 er nytt kapittel 4.

Gamle kapittel 4.1.1-4.1.4 er nye kapittel 4.1-4.4

Gammelt kapittel 4.2 er nytt kapittel 5.

Gamle kapittel 4.2.1-4.2.13 er nye kapittel 5.1-5-13.

Noen underkapittel, nivå 4 i kapittel 4.2.8, er flyttet ut av nytt kapittel 5, se mer om dette under.
Nytt underkapittel under 5.13, som er 5.13.1 ”Konvertering til arkivformat”. Består av krav hentet fra kravtabellen ”Krav til administrasjon av kjernen”, flyttet ut og samlet i eget underkapittel for oversiktens skyld.

Gammelt kapittel 4.2.13.1 er nytt kapittel 5.13.2.

Gammelt kapittel 4.3 er nytt kapittel 6.

Gamle kapittel 4.3.1 er flyttet, nytt kapittel 6.7.

Gammelt kapittel 4.3.2 er flyttet, nytt kapittel 6.8

Gammelt kapittel 4.3.2.1 er flyttet, nytt kapittel 6.9.

Gammelt kapittel 4.3.3 ”Saksbehandling” er splittet, nye kapittel 6.1 ”Krav til frysing av metadata og dokument” og 6.2 ”Saksbehandling”. Konkret er det underkapitlene på nivå 4 (4.3.3.1 ”Avskrivning”, 4.3.3.2 ”Sakspart”, 4.3.3.3 ”Presedens”) som er flyttet ut og samlet i et eget kapittel, med nye kapittelnummer hhv. 6.2.4, 6.2.5 og 6.2.6. I tillegg er det kommet inn tre nye kapittel på samme nivå, 6.2.1 ”Generelle krav til saksbehandling”, 6.2.2 ”Saksfordeling” og 6.2.3 ”Oppsplitting og sammenslåing av mapper, flytting av registreringer”.

Det er opprettet et nytt underkapittel 6.3 ”Elektronisk kommunikasjon”. Det består av gammelt kapittel 4.3.4 ”E-post” (nytt 6.3.1), samt følgende kapittel som er flyttet fra indre til ytre kjerne: Deler av 4.2.8.1 ”Generelle krav til dokumentfangst”, de unummererte underkapitlene ”Krav til masseimport” og ”Elektroniske skjema for utfylling over internett” er blitt nye kapittel 6.3.3 ”Masseimport” og 6.3.4 ”Elektroniske skjema for utfylling over internett”. Gamle kapittel 4.2.8.2 ”Elektronisk dokumentutveksling” og 4.2.8.3 ”Migrering mellom Noark-løsninger” er blitt nye kapitler hhv. 6.3.5 og 6.3.6, uendret tittel. I tillegg er kravtabellen ”Metadata for dokumenter som er mottatt eller sendt med elektronisk signatur” fra gammelt kapittel 4.3.7 ” Sikkerhet og tilgangsstyring” flyttet, og blitt eget underkapittel 6.3.2 ”Kryptering og elektronisk signatur”.

Gammelt kapittel 4.3.5 er nytt kapittel 6.4.

Gammelt kapittel 4.3.6 er nytt kapittel 6.5.

Gammelt kapittel 4.3.7 er nytt kapittel 6.6.

Gammelt kapittel 4.3.8 er nytt kapittel 6.10.

Noen metadatatabeller har vært feilplassert i den gamle versjonen, og disse er nå flyttet til de kapitlene de hører hjemme. Det dreier seg om "Metadata for avskrivning" som er flyttet fra gammelt kapittel 4.2.5 til nytt kapittel 6.2.4, "Metadata for elektronisk kommunikasjon" som er flyttet fra gammelt kapittel 4.2.5 til nytt kapittel 6.3.2 og som har fått nytt navn "Metadata for elektronisk signatur", "Metadata for sletting av dokumenter" som er flyttet fra gammelt kapittel 4.2.6 til nytt kapittel 5.13.2 og "Metadata for konvertering" som er flyttet fra gammelt kapittel 4.2.6 til nytt kapittel 15.13.1.

Rapporten "Saksmappe- og dokumentoversikt" er flyttet fra obligatoriske rapporter i gammelt kapittel 4.3.6.4 til anbefalte rapporter i nytt kapittel 10.1.1

Endringer i teksten

Teksten til kapittel 1.4 er endret, og kapitlet har fått ny overskrift: "Kravtyper i Noark 5". Dette kapitlet forklarer de forskjellige kravtypene. Endringer i kravtypene er beskrevet nedenfor.

Teksten til kapittel 4.3, avsnittet "Metadata i Noark 5" er endret. Endringer i Metadatatabellene er beskrevet nedenfor.

Teksten til kapittel 5.5 er endret og beskrivelsen av "Forenklet registrering" er flyttet foran beskrivelsen av "Basisregistrering".

I kapittel 5.12 avsnitt "Metadata for avlevering" kreves de nå at disse metadataene skal avleveres som en separat fil. I gammel versjon var kravet at de skulle grupperes inn i metadata for arkivdel. XML-skjemaene for avlevering (eget vedlegg) er endret i samsvar med dette.

Teksten til kapittel 5.13.1 er ny.

Innledningen til gammelt kapittel 4.3, nytt kapittel 6, er de tre opprinnelige avsnittene slått sammen til ett, og det er kommet et nytt andre avsnitt. I tillegg er det som før var innledningen til 4.3.3 ”Saksbehandling” flyttet, og er nå del av den generelle innledningen til kapittel 6, tredje, fjerde og femte avsnitt i innledningen.

Teksten til kapittel 6.1 er ny.

Innledningen til kapittel 6.2 er ny.

Teksten til kapittel 6.2.3 er ny.

Teksten til kapittel 6.3.2 er ny.

Endringer i kravene

I gammel versjon var det en gjennomgående nummerering av kravene innenfor hvert hovedkapittel, noe som medførte at numrene i gammelt kapittel 4 gikk fra 4.1 til 4.445. Kravnumrene løper nå innenfor hvert underkapittel, slik at de to første leddene i nummeret angir kapittelnummer og det siste leddet er løpenummer. Eksempel: Krav 5.1.4 er krav 4 i kapittel 5.1. Dette har medført at alle kravene har fått nye nummer. Denne endringen er innført for at det skal være lettere å bla seg fram til det kapitlet kravet hører under, og for at det skal være mulig å føye til nye krav under hvert enkelt kapittel dersom det er behov for det i framtidige versjoner.

Kravtypene er redusert fra fire til tre, og forkortelsene er endret: O (obligatorisk), B (betinget obligatorisk, forkortet BO i gammel versjon), og V (valgfritt, forkortet A for anbefalt i gammel versjon). Typen BA (betinget anbefalt) utgår. Obligatoriske og betinget obligatoriske krav er angitt med "skal" i kravteksten. Valgfrie krav er angitt med "bør" i kravteksten. Betinget obligatoriske krav er obligatorisk under bestemte betingelser. Disse betingelsene er nærmere beskrevet i merknadskolonnen i kravtabellene.

I gammel versjon var et betinget obligatorisk krav knyttet til et anbefalt krav som ble oppfylt. I ny versjon er disse kravene knyttet til en rekke forskjellige betingelser. Mange obligatoriske krav i gammel versjon er nå endret til betinget obligatorisk. Antallet betinget obligatoriske krav i ny versjon er derfor langt høyere enn i gammel versjon.

Noen krav er også endret fra obligatorisk eller betinget obligatorisk til valgfritt.

Noen gamle krav utgår. En del nye krav har kommet til. Selve teksten i noen krav er dessuten endret.

Det går også fram av tabellen hvilke gamle krav som utgår, og hvilke nye som har kommet til.

Endringer i metadata

Det er gjort endringer i metadatatabellene som forekommer i den løpende teksten.

Kolonnen "Obligatorisk" i gammel versjon er endret til "Type". Her brukes de samme forkortelsene som for kravtype, dvs. O (obligatorisk), B (betinget obligatorisk) og V (valgfritt). Men disse typene har en annen betydning for metadata enn for selve kravene. Obligatoriske metadataelementer må alltid være tilordnet en verdi, betinget obligatoriske elementer må være tilordnet en verdi når visse betingelser er oppfylt, mens valgfrie elementer ikke behøver å være tilordnet noen verdi. Det er altså ikke slik at et obligatorisk metadataelement nødvendigvis er knyttet til et obligatorisk krav.

Forekomstene angis som tidligere med "En" eller "Mange". Antall forekomster er dessuten avhengig av typen, jf. tabellen nedenfor.

  Obligatorisk Bet. oblig. Valgfritt
En 1 0..1 0..1
Mange 1..M 0..M 0..M

Kolonnen "Avlevering" er forkortet til "Avl." og angis med kodene A eller blank. Dermed har det også blitt plass til en kolonne med merknader.

I metadatatabellene i vedlegget "Metadata gruppert på objekter" er oppsettet litt annerledes. Tabellene her har fått en litt mer teknisk utforming. De gamle kolonnene "Obligatorisk" og "Forekomst" er slått sammen til en kolonne "Forek." hvor notasjonen i tabellen ovenfor brukes (dvs. 1, 0-1, 1..M og 0..M).

I disse tabellene er det også innført en ny kolonne "Datatype". Dette er krav til datatyper i et avleveringsuttrekk, ikke til datatypene i aktiv Noark 5-løsning. Det skilles her bare mellom tre forskjellige datatyper: "Tekststreng", "Dato" og "Dato/klokkeslett". Dersom metadataelementet er en referanse til en bestemt ID, vil navnet på denne IDen oppgis i dette feltet, f.eks. "arkiv.systemID". Dette er innført for å gjøre det helt entydig hvilke IDer det refereres til.

I den nye versjon er det definert seks nye metadataelementer:
M010 sakspartID
M089 slettingstype
M630 kassertDato
M631 kassertAv
M708 sjekksumMetadata
M709 sjekksumAvlevering

De nye metadataelementene er nærmere beskrevet i vedlegget "Metadatakatalog". Det er nå tilsammen definert 171 forskjellige metadataelementer i Noark 5.

M705 sjekksum har endret navn til M705 sjekksumDokument. Grunnen til det er at
det reviderte avleveringsformatet nå også krever en egen sjekksum for metadatafila og for hele avleveringen (avleveringspakken).

Følgende metadataelementer var feilskrevet i den gamle metadatakatalogen (det feilskrevne navnet er oppgitt i parantes):
M210 referanseTilMappe (referanseTilSak)
M211 referanseFraMappe (referanseFraSak)
M212 referanseTilRegistrering(referanseTilJournalpost)
M213 referanseFraRegistrering (referanseFraJournalpost)