1. Det er skrevet et nytt kapittel om tjenestegrensesnitt, dvs. tjenester for utveksling (lagring og gjenfinning) av data mellom fagsystem og arkivkjerne. Utgangspunktet er de samme tjenestene som ble definert i Noark 4 Web Services.
- GeoInteragrasjonsprosjektets dokument “Grensesnitt mot arkiv” blir tatt inn som eget vedlegg.
- Det blir laget et eget vedlegg over Noark 5 metadata som finnes i tjenestegrensenittet, men som ikke er definert i metadatakatalogen. Dette er altså metadata som ikke skal avleveres, men som kan utveksles i tjenestegrensesnittet.

2. Det er foretatt en rekke endringer i metadata, noe som har ført til revisjon av XML-skjemaene og i vedleggene som beskriver metadataene. Disse endringene ligger i et eget dokument (se høyrefeltet).

De viktigste endringene er:
- Alle metadataelementer som inneholdt bokstavene æ, ø og å har fått ny skrivemåte etter følgende mønster: æ > ae, ø > oe og å > aa. Grunnen til dette er at en bør unngå norske bokstaver i navn på XML-elementer.
- Følgende overordnede XML-elementer har skiftet navn: basismappe > mappe, forenkletRegistrering > registrering.
- Elementene mappetype og registreringstype fjernes fra metadatakatalogen. I skjemaet er dette attributter til mappe og registrering (angir hvilken spesialisering av mappe og registrering det dreier seg om).
- Referanser til foreldre og barn utgår: referanseForelder, referanseBarn, referanseKlassifikasjonssystem, referanseMappe, referanseRegistrering og referanseDokumentbeskrivelse. Disse er fjernet fordi dette er unødvendig informasjon, tilhørighet til overordnede og underordnede arkivenheter fremgår av den hierarkiske strukturen som metadataene inngår i.
- Avskrivning og kryssreferanse inneholder nå bare referanse til en annen arkivenhet, referansen tilbake til enheten det ble referert fra er fjernet. - Det er nå et krav at identifikasjonen av arkivenheter (systemID) skal være unik innenfor det arkivskapende organet, og ikke bare for det enkelte arkivuttrekk. Det skal altså være mulig å referere til en arkivenhet som forekommer i et annet arkivuttrekk (f.eks. en senere deponering/avlevering).
- Arkivenheten dokumentobjekt skal ikke ha systemID, fordi denne ikke vil være entydig i et arkivuttrekk. Dersom en dokumentfil er knyttet til mer enn en registrering, vil innholdet i dokumentobjektet kopieres for hver tilknytning.
- Innholdet i dokumentlink er slått sammen med dokumentbeskrivelse fordi den forekommer bare en gang i hver dokumentbeskrivelse.
- Elementene saksbehandler og tilhørende administrativEnhet er flyttet fra saksmappe til korrespondansepart.
- Det er fremdeles mappeID og registreringsID som er den logiske identifikasjonen av mappe og registrering. Men for saksmappe og journalpost er også saksaar, sakssekvensnummer, journalaar og journalsekvensnummer innført i tillegg.

3. Endringer i avleveringskapitlet.
- Hele kapitlet er skrevet om, og kravene er omformulert. En detaljert oversikt over endringer i ordlyden på kravene ligger i et eget dokument (se høyrefeltet).
- Innholdet i loependeJournal og offentligJournal er beskrevet, og det er laget XML-skjemaer for disse.
- Det er laget et eget vedlegg med en detaljert oversikt over hva endringsloggen skal inneholde, dvs. hvilke endringer av hvilke metadataverdier som skal avleveres. - Det er beskrevet mer detaljert hvordan virksomhetsspesifikke metadata skal avleveres. Et eget vedlegg viser et konkret eksempel på dette.
- Filen som inneholder metadata om uttrekket har skiftet navn: avlevering.xml > arkivuttrekk.xml. Innholdet i denne filen er ikke lenger definert som metadataelementer. Dette er en fil som skal følge med alle deponeringer/avleveringer til arkivverket (også fra fagsystemer). Filen følger Riksarkivarens ADDML-standard, og XML-elementene har engelske navn (fordi ADDML er en standard som også brukes internasjonalt). Filen inneholder bl.a. antall poster i XML-filene og sjekksummer både for XML-filer og XML-skjemaer i tillegg til en del annen overordnet informasjon om arkivuttrekket..

4. Alle klassediagrammer (“datamodeller”) er tegnet på nytt og kvalitetssikret mot XML-skjemaene og metadatavedleggene. De har en litt annen syntaks enn de forrige, og inneholder mer informasjon. Bl.a. representerer stiplede linjer referanser (metadataelementer som inneholder systemID til andre) og heltrukne linjer med en firkant i den ene enden representerer gruppering av elementer i arkivuttrekket (elementer i enden uten firkant grupperes inn i elementet i enden med firkant). Det er videre lagt inn beskrankninger av typen enten/eller (eksklusiv eller) som sier at et overordnet element bare kan eller må inneholde elementer av én av de underordnede typene som inngår i beskrankningen. Dette er også beskrevet i vedlegg 2 ”Metadata gruppert på objekter”. Kardinalitet er angitt begge veier for alle relasjoner både i klassediagrammene og i vedlegg 2.