Oversikt over endringer og feilrettinger i overgang fra Noark 5 versjon 3.0 til 3.1:

Endringene som er gjort i Noark 5 versjon er i all hovedsak feilretting og justeringer av krav. Noen krav utgår, andre justeres fra å være obligatoriske til å bli betinget obligatoriske eller valgfri.

Det er kommet ett tilleggskapittel, kapittel 6.5.9 Publisering av offentlig journal på Internett.

Under følger en mer detaljert oversikt over endringer:

Metadataelementet 504skjermingsvarighet har fått betingelse: Obligatorisk hvis det er kjent hvor lenge skjermingen skal vare og
505skjermingOpphørerDato er endret fra O til B med denne betingelse: Obligatorisk hvis det er kjent hvor lenge skjermingen skal vare

5.4.3 Endret fra O til B for sakarkiv

5.4.4 Utgår

5.4.13 Endring avmerknad

5.4.18 Endring av merknad

Følgende tekst er tatt ut fra side 79 i standarden: Struktur- og innholdsspesifikasjon (XML-schema) for generell dokument­fangst kommer i en senere versjon av Noark 5. 

5.10.19 Utgår

5.11.7 Omgjort til Obligatorisk krav

5.12.14. Merknad lagt til: Kravet gjelder særlig ved migrering.

5.12.15 har fått utvidet innhold, tekst hentet fra brødteksten over.

M609 er i metadata for løpende journal rettet fra antallRegistreringerEksportert til antallJournalposter

5.12.31 gjort om fra V til B

5.12.42 endret fra B til O

6.1.2 referanseArkivdel er fjernet fra oversikten over metadata som det ikke er tillatt å endre på

6.1.10 Kravet utgår

6.1.34 Kravteksten er endret noe. Det er ikke lenger snakk om endring av status, bare at det skal være mulig å endre tittel på en journalpost etter at status er satt til ekspedert, journalført eller arkivert.

6.1.38 endret fra ”versjon” til ”variant”

6.1.39 Utgår

6.1.40 Endring i kravet fra skal- til bør-formulering

6.1.43 Utgår

6.1.45 er gjort om fra O til V

6.2.22 Gjøre om fra B til V

6.2.33 Tilførsel i kravet …selv om klassen som presedensen tilhøres skal kasseres

Side 141: Lovnaden om å lage utvekslingsformat for elektronisk meldingsutveksling er trukket tilbake og teksten slettet fra dokumentet.

Side 149: Lovnaden om å lage Struktur- og innholdsspesifikasjon (XML-schema) for migreringsuttrekket er fjernet fra standarden.

Kap 6.3.32: Her er det kommet tillegg i teksten etter innspill fra Herbjørn Andressen.

6.3.8 Utgår

6.3.33 er omgjort fra O til V

Kap. 6.5.9 er et nytt kapittel.

8.5.3 Endret bra B til V

9.2.2 Teksten i kravet er omformulert for at intensjonen skal komme tydligere fram

Kapittel 12.1: Her er det gjort enkelte små justeringer i enkelte formuleringer

12.2.7 Oppdatering av innholdet. Minside.no er ikke lenger operativ.

12.2.9 Utgår

12.2.12 Føyd til krav om passordskiftets hyppighet

12.2.18. Presisering i kravet om gjenbruk av ID

Side 237: Siste setning første avsnitt har fått følgende tilførsel. ”Eventuelle sammenhenger som skal gjelde mellom ulike roller må forankres i arkivskapers egen sikkerhetspolicy.”

Side 237 har videre fått følgende tekstlige tilførsel: ”Prosessrelaterte rettigheter er et verktøy for å angi ulike betingelser for autorisasjon til å utføre en bestemt handling. Et eksempel kan være at virksomhetens sikkerhetspolicy krever at man har en bestemt rolle (for eksempel ”leder”) for å endre status på en registrering eller en mappe til ”avsluttet”. (Denne kravtabellen er en generalisering av de konkret angitte prosessrelaterte rettighetene i Noark‑4 kapittel 8.2.2.2).”

12.2.38 Det er føyd til ordet ”sakstyper” i kravet.

12.2.58 Mindre justering av teksten

13.3.2 Gjort presisering i denne teksten: ”Terminalidentitet, alternativt MAC-adresse (fysisk kontrolladresse for utstyrsenheters nettverkstilgang) eller IP‑adresse, som kan indikere hvor vedkommende har logget seg på fra”

 

Metadatalementene M504 skjermingsvarighet og M505 skjermingOpphoererDato er gjort om fra obligatorisk til betinget obligatoriske metadata.

 

Det er gjort enkelte endringer i Schema:

Endringer i XML-skjemaene og malen for arkivuttrekk.xml for Noark 5.

- Alle skjemaer har fått endret version-attributtet i xs:schema fra '3.0' til '3.1'.

- I skjemaet metadatakatalog.xsd er elementet M620 - tilknyttetDato rettet opp til å være av datatypen dateTime, slik at dette elementet stemmer overens med Vedlegg 2 Metadatakatalog objektsortert.

- I skjemaet arkivstruktur.xsd er elementene M504 - skjermingsvarighet og M505 - skjermingOpphoererDato endret fra obligatoriske til valgfrie.

- Noark 5-versjonsangivelsen i malen for arkivuttrekk.xml er endret fra '3.0' til '3.1'.

- I malen for arkivuttrekk.xml for Noark 5, er det i opplysningene om løpende journal (loependeJournal) og offentlig journal (offentligJournal) under egenskapen info, endret fra 'registrering' til 'journalregistrering'.

- I malen for arkivuttrekk.xml for Noark 5, er tittelen på det første dataobjektet endret fra 'Noark 5 arkivuttrekk' til 'Noark 5-arkivuttrekk'.

- Navnet på malfilen for arkivuttrekk.xml er endret til 'arkivuttrekk_Noark_5_v_3_1_mal.xml'.

Det ble etter publisering av versjon 3.1 den 15.3.2013 avdekket at det var behov for å justere noe på tre krav i kapittel 6.5.9. Disse kravene er som følger:

 

6.5.46  Personnavn som tilgjengeliggjøres direkte på en webside bør merkes for utelukking fra indeksering av indekseringstjenester. V  
6.5.47  Personnavn som tilgjengeliggjøres bør ikke være søkbare etter ett år. V  
6.5.48  Personnavn bør merkes med XML-taggene <personnavn> </personnavn> før de eksporteres. V