Hva er eForvaltning?

I framtida forventes det at stadig færre saksbehandlere gir økt service til stadig flere innbyggere - og det med begrensede ressurser.

Borgerne krever at varer og tjenester blir tilgjengelige uavhengig av tid og sted. Økt mobilitet av arbeidskraft, kapital og markeder stiller krav til en effektiv og fleksibel forvaltning.

For å møte disse utfordringene må vi jobbe hardt og målrettet for å utvikle en bedre og mer effektiv service. Det handler om en strukturendring av offentlig sektor for å trygge velferden. Dette stiller krav til lederskap, virksomhetsutvikling, samarbeid og velfungerende IT-støtte.

Hvor er vi på vei?

Forvaltningen blir stadig mer elektronisk, og stadig mer av arkivdanningen skjer i elektronisk form. Grensene mellom ulike arkivskapende virksomheter og mellom arkivskapende virksomheter og arkivmyndigheten viskes ut. Digitaliseringen skaper store mengder bildefiler, og dette har også fått andre kulturinstitusjoner, først og fremst biblioteker og internasjonale organ (EU, UNESCO) til å handle når det gelder bevaring av den digitale informasjonen.

Arkiv er en forutsetning for en god e-forvaltning

  • Døgnåpen forvaltning (e-forvaltning) gir de offentlige arkivene en ny rolle i møtet mellom borgerne og myndighetene
  • Nøkkelbegreper er innsyn og troverdighet
  • Autentisitet over tid må garanteres.
  • Elektroniske dokumenter må bevares fysisk og teknisk over tid
  • Elektroniske dokumenter må kunne gjenfinnes og tilgjengeliggjøres – og derigjennom gjøre det mulig å bruke dem i løsninger rettet mot borgerne som “one stop shop” etc.

Lovhjemmel

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) har som mål å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Den er hjemlet i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og Lov om elektronisk signatur (esignaturloven).

Samdok

I Riksarkivarens program for samlet samfunnsdokumentasjon, Samdok, er det satt i gang et prosjekt med fokus på arkiv i e-forvaltning. Den kan du lese mer om på Samdok-bloggen.