Det er avleveringsplikt for offentlige arkiver. I utgangspunktet har vi derfor et godt utgangspunkt for å forvente hva vi kan finne bevart av offentlig materiale. For privatarkiver finnes ingen avleveringsplikt, og vi har derfor ikke sikre holdepunkter for å vite hva slags privatarkiver som er bevart, eller hvor de er bevart.

Arbeidet med å bevare privatarkiver er i stor grad avhengig av privat initiativ og tilfeldige ressurser.
Tilgjengelighet til arkivene er avhengig av klausuleringsbestemmelser som er vedtatt ut fra mange slags hensyn.

Det er et stort behov for bedre samarbeid i privatarkivarbeidet. Det må samarbeides om lokale, regionale og sektordelte arbeidsoppgaver, og om standardiserte prosedyrer for avlevering og avtaler om klausulering, for å nevne noen av behovene.