Arkivloven pålegger Riksarkivaren å føre register over bevarte privatarkiver i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner. Dette ble støtet til at Riksarkivaren i 1998 la ut den første Samkatalogen for privatarkiver ut på nett. Grunnlaget var et registreringsarbeid som hadde pågått i mange år.'

Samkatalogen for privatarkiver inngår fra 4. januar 2013 i arkivportalen..no

Samkatalogen over privatarkiver er altså en nasjonal database over arkiver etter personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner m.v. som oppbevares i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner. Gjennom samkatalogen får man tilgang til informasjon om

  • hvilke privatarkiver som er bevart
  • hvor de er bevart
  • hva de inneholder
  • arkivenes omfang
  • om de er ordnet og katalogisert
  • om de er tilgjengelige for bruk

For å få adgang til selve arkivene må man henvende seg til den enkelte oppbevaringsinstitusjon. Bestillinger kan ikke foretas fra samkatalogen.