Formålet med intervjuprosjektet har vært å bygge opp en samling av muntlige kilder som vil være relevante for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til endringer i den norske politiske kultur – i vid forstand – fra siste halvdel av 1970-tallet og til begynnelsen av 1990-tallet.

Intervjuene er blitt gjennomført med sikte på at de skal ha kildeverdi både for studiet av de fagfeltene hvert enkelt intervjuobjekt har hatt hovedansvar for i sine stillinger, og for studiet av politikk og politisk kultur mer allment, når det gjelder politikkens innhold og former. Spørsmålet om hvorvidt de endringene som har funnet sted er et resultat av systemtvang eller om de har vært aktivt villet fra politikernes side har stått sentralt. Det har vært ambisjonen å fremskaffe kilder som både kan ha selvstendig interesse og fungere som et supplement til skriftlige kilder.

Allerede fra starten av prosjektet har det vært diskutert om intervjuene helt eller delvis skulle gjøres tilgjengelige for offentligheten. Det har videre vært et mål å bidra til så vel den metodiske utviklingen innen feltet "oral history" internasjonalt, som til økt bruk av muntlige kilder i studiet av politiske eliter i Norge.