En sentral utfordring ved et slikt prosjekt er hvordan intervjuobjektet selv opplever intervjusituasjonen. Det har i dette prosjektet vært et mål å skape en avslappet intervjusituasjon, der dialog mellom intervjuobjektet og intervjuerne står sentralt. I dette ligger det at alle som er med på intervjuet er innforstått med innfallsvinkelen til intervjuet og hva målet med intervjuet er.

Forberedelsene til et intervju kan bidra til en ønsket intervjusituasjon i så måte. Et sentralt punkt her er dokumentasjonsmappen. Det har vært et mål å unngå at intervjuobjektene opplever intervjuet som en "dom" over deres politiske virke. Dette er naturligvis ikke noe en kan kontrollere, ettersom mennesker opplever ting forskjellig. Men fra vår side har dokumentasjonsmappen stått helt sentralt i å unngå at intervjuobjektene føler behov for å gå i forsvarsposisjon.

I dette ligger det at tekstene og utvalget av kilder fremstår balansert i dokumentasjonsmappene. De fleste som er intervjuet har hatt et langt liv i politikken og har med det opplevd både seiere og nederlag. Selv om en intervjumappe selvfølgelig må belyse kritikkverdige forhold som angår intervjuobjektet, er det like viktig å belyse de bragder og viktige prosesser personen har tatt del i. Det har også vært viktig å legge vekt på de større linjene i endringer av norsk politisk kultur. I hver mappe er det vedlagt utdrag fra Francis Sejersteds Norsk Idyll og Berge Furres Vårt hundreår, og deres respektive analyser av hva slags endringer som har funnet sted. Det har blitt lagt opp til en samtale om de lange linjer, samtidig som dette knyttes til aktørenes egne politiske liv.