Forliksprotokoller

Dersom det ble tvist i en eiendomssak - ofte vedrørende fiskerett, grensedragning, vedhogst osv. - ble saken først tatt opp i Forliksrådet. De eldre forliksrådsarkivene, som starter i ca 1797, ligger i statsarkivene. Her finnes også registre på gårdsnavn over eiendomssakene.

Herredsrettens arkiv

Fra Forliksrådet kunne eiendomssakene gå videre til Herredsretten. Rettsforhandlingene ble ofte innført i ekstrarettsprotokollene. Selve dommen ble innført i særskilte domprotokoller. For å frinne fram kan man først slå opp i domprotokollene som vanligvis har register på partenes navn. Ellers finnes kronologisk førte saklister. Etter 1927 ble eiendomssaker ført som sivile A-saker. Anmeldelser om ulovlig hugst eller bærplukking kan ende opp som straffesaker. Slike saker er innført i domprotokollene for straffesaker. Herredsrettenes arkiv avleveres til statsarkivene.

Skjønn

Ved ekspropriasjon av grunn ble det ofte holdt skjønn. Disse kan være innført i herredsrettens protokoller for sivile B-saker eller i ekstrarettsprotokoller. Det finnes også lensmannsskjønn. Les mer om skjønn her