Hvordan finne et skjønn?

Skjønn ble ofte tinglyst og er da innført i panteregistrene/pantebøkene der du finner henvisning til rettsprotokollene. Å gå veien via panteregisteret er ofte den enkleste måten å finne et skjønn på. I rettsinstansens arkiv ligger skjønnene arkivert kronologisk sammen med andre rettssaker og er vanskeligere å finne. Dersom NSB eller Vegvesenet har vært involvert i skjønnet kan du ofte finne en kopi i deres eiendoms- eller takstarkiv som er registrert på gårdsavn/veistrekning.

Lensmannsskjønn

Lensmannsskjønn ligger som egne serier i lensmannsarkivene i Statsarkivene. De er  ført inn i kronologisk rekkefølge i protokoller, registrert på partene i saken.

Rettslige skjønn

Rettslige skjønn ligger som sivile B-saker i sorenskriverarkivene i Statsarkivene. Der er de registrert i saklister (kronologisk) og i register til domprotokollene (alfabetisk på partens saker). Det kan være vanskelig å finne fram til skjønn. Minstekrav til hva man må vite er dato  for skjønnet og i hvilken sammenheng det er tatt opp  - vannkraftutbygging, veg- og jernbanebygging e.l.. Skjønnet kan ha en annen dato enn sakens start- eller avslutningsdato. For å finne fram uten alt for mye leting bør man derfor også kjenne til hvem som er parter i saken ; det beste vil være om man har saksnummer . Det hender også at sorenskriverarkivene inneholder egne skjønnsprotokoller, dette går fram av katalogene.

 Skjønn i arkivene etter NSB og Vegvesenet

Det kan finnes kopier av skjønn i NSBs arkiv (takstarkivet) og i Vegvesenets arkiv (eiendomsarkivet). I NSBs og Vegkontorenes arkiv er skjønnene ordnet på gårdsnavn/veistrekning og kan derfor være enklere å finne frem i. Det er ikke alle vegkontor og NSB takstarkiv som er avlevert til statsarkivene ennå, i slike tilfleller må du henvende deg direkte til Vegkontoret/NSB.

Overskjønn

Dersom et skjønn ble anket, ble det holdt et overskjønn  hos ankeinstansen. Det opprinnelige skjønnet blir da kalt for underskjønn . Dersom underskjønnet ble avgjort hos lensmannen, ble overskjønnet avgjort hos herredsretten. Dersom underskjønnet ble avgjort i herredsretten, ble overskjønnet avgjort i lagmannsretten. Herredsrettens og lagmannsrettens arkiver ligger i statsarkivene.