Hvordan finne et skjønn?

Skjønn ble ofte tinglyst og er da innført i panteregistrene/pantebøkene der du finner henvisning til rettsprotokollene. Å gå veien via panteregisteret er ofte den enkleste måten å finne et skjønn på. I rettsinstansens arkiv ligger skjønnene arkivert kronologisk sammen med andre rettssaker og er vanskeligere å finne. Dersom NSB eller Vegvesenet har vært involvert i skjønnet kan du ofte finne en kopi i deres eiendoms- eller takstarkiv som er registrert på gårdsavn/veistrekning.

Lensmannsskjønn

Lensmannsskjønn ligger som egne serier i lensmannsarkivene i Statsarkivene. De er ført inn i kronologisk rekkefølge i protokoller, registrert på partene i saken.

Rettslige skjønn

Rettslige skjønn ligger som sivile B-saker i sorenskriverarkivene i Statsarkivene. Der er de registrert i saklister (kronologisk) og i register til domprotokollene (alfabetisk på partens saker). Det kan være vanskelig å finne fram til skjønn. Minstekrav til hva man må vite er dato for skjønnet og i hvilken sammenheng det er tatt opp - vannkraftutbygging, veg- og jernbanebygging e.l.. Skjønnet kan ha en annen dato enn sakens start- eller avslutningsdato. For å finne fram uten alt for mye leting bør man derfor også kjenne til hvem som er parter i saken; det beste vil være om man har saksnummer. Det hender også at sorenskriverarkivene inneholder egne skjønnsprotokoller, dette går fram av katalogene.

 Skjønn i arkivene etter NSB og Vegvesenet

Det kan finnes kopier av skjønn i NSBs arkiv (takstarkivet) og i Vegvesenets arkiv (eiendomsarkivet). I NSBs og Vegkontorenes arkiv er skjønnene ordnet på gårdsnavn/veistrekning og kan derfor være enklere å finne frem i. Det er ikke alle vegkontor og NSB takstarkiv som er avlevert til statsarkivene ennå, i slike tilfleller må du henvende deg direkte til Vegkontoret/NSB.

Overskjønn

Dersom et skjønn ble anket, ble det holdt et overskjønn hos ankeinstansen. Det opprinnelige skjønnet blir da kalt for underskjønn. Dersom underskjønnet ble avgjort hos lensmannen, ble overskjønnet avgjort hos herredsretten. Dersom underskjønnet ble avgjort i herredsretten, ble overskjønnet avgjort i lagmannsretten. Herredsrettens og lagmannsrettens arkiver ligger i statsarkivene.