Utskiftningsvesenets arkiv

Utskriftningsvesenet ble opprettet i 1859 med formålet å gi gårdbrukerne større sammenhengende jordteiger. Utskiftningsvesenets arkiv inneholder rettsprotokoller/ utskiftningsprotokoller, saksvedlegg og dagbøker. Når det var flere utskiftningsformenn i et amt, hadde hver formann sin egen utskiftningprotokoll. Protokollene ble ført kronologisk, og en sak kan derfor forekomme flere ganger i samme protokoll. Etter 1951 kalles utskiftningsprotokollen for rettsbok.

Vedleggene i jordskiftesakene kan inneholde brev, utlodningslister, kladder til boniteringslister m.m. Vedleggene for eldre tid er ganske tynne. Fra og med ca. 1960-tallet er de tykkere, og da ligger ofte rettsboken ved her.

Jordskiftekart

Det ble opprettet kart ved utskiftningen. Brukskopier av jordskiftekartene ligger på Jordskiftedomstolene - og her fra kan du bestille kart. De eldste kartene, fram til 1970, er registrert i bokverket "Gamle norske kart". Originalkartene oppbevares i Riksarkivet.

Jordskiftesaker i andre kilder

Før Utskiftningsvesenet ble etablert ble saker som gjaldt utskiftning tatt inn i tingbøkene (1600-tall) og i pantebøkene (1700-tall). Mange utskiftninger ble aldri tinglyst - slike saker kan man finne i Forlikskommisjonens protokoller eller, om forlik ikke ble oppnådd, i sorenskriverens justis/ekstraretts-protokoller. Alle disse arkivseriene ligger i sorenskriverarkivene i Statsarkivene.

Saksgangen i en utskiftning

For å forstå hvilket materiale man kan tenke seg å finne i Utskiftningsvesenets arkiv, kan det være bra å vite hvordan en utskiftning gikk til:
1) Gårdens ytre grenser ble gått opp (mot nabogården).
2) Hele eiendommen som skulle utskiftes ble taksert, jordteiger vurdert og fordelt mellom partene.
3) De nye indre grensene mellom brukene ble beskrevet.
4) Flytting av hus og erstatning for dette ble tatt opp.
5) Rettigheter ble beskrevet, som for eks. gjerdeplikt, veiene ble beskrevet og nye veier kunne bli lagt ut. Vannrett, fiskerett, hugst, naustrett osv. kunne bli tatt opp i slutten av forretningen. Utskiftninger kunne gjøres bare for innmark eller bare for utmark. Det ble ofte laget kart i forbindelse med utskiftning. En overutskiftning kunne bli gjort der man ikke kom til enighet