Rekneskapar frå fellestida med Danmark

Heksebrenning, brann- og raskatastrofer, skattetrykk og luksusforbruk – dette er noko av det du kan finne opplysningar om i rekneskapane.

Slaget ved Kringen - et 400-årsminne

Den 26. august 1612 ble det utkjempet en blodig kamp ved Kringen i Gudbrandsdalen.

 

 

Hekser og trolldom i Finnmark

Finnmark ble hardt rammet av trolldomsforfølgelsene på 1600-tallet. Av 135 anklagede ble 91 brent på bålet. Vi har hentet frem tre av disse skjebnene.

Kirkebok for Andebu 

Den eldste bevarte norske kirkeboka er påbegynt i 1623 (Andebu i Vestfold). Kirkeboka er ført felles for hele prestegjeldet, i avdelinger for hvert av soknene Andebu, Kodal og Høyjord.


Røros kobberverks arkiv

I 1644 startet prøvedriften ved Røros Kobberverk. To år senere fikk verket sine privilegier, og landets nest største bergverk med tilhørende bergstad vokste fram. Gruvedriften på Røros holdt på fram til 1977 da verket gikk konkurs. Bergstaden er i dag et levende kulturarvsted og ble i 1981 oppført på UNESCOs liste over verdensarvsteder. 8. februar 2012 ble Røros Kobberverks arkiv tatt opp på listen over Norges dokumentarv.

Nils Trosners dagbok 1710-1714

Krigshverdagen til sjøs tidlig på 1700-tallet, ført i pennen av en norsk matros, finnes bare overlevert i én beretning: Nils Trosners dagbok.


Les flere:

Brev fra Russland

”Med hvilken rett viser kongens menn russerne bort fra tsarens land?” Spørsmålet blir stilt av kommandanten i Kola i et brev i juni 1598. Mottaker er lensherren på Vardøhus. På dette tidspunktet var ennå ikke grensene i nordområdet fastsatt.

Slik bodde vi. Om boliger og boligforhold i Bergen

Nettutstillingen tar for seg bolighistorien for Bergen 1600-1900 med eksempel i fem ulike boliger. Her får en også introduksjon til kilder til bolighistorie, samt hvordan brannene har preget Bergen.

Legeråd fra 1600-tallet

Borgermester Anders Jensen Helkand (1599-1662) i Trondheim har etterlatt seg ei notatbok der han blant annet har skrevet ned en del nyttige legeråd.

Kilder til vår helsehistorie

Offentlig helsetjeneste i Norge har eksistert i over 400 år.

Preben von Ahnen - Junkeren som ble amtmann

Preben von Ahnen var blant de mange unge eventyrene som søkte utfordringer og rikdom i Norge. Han kom hit i andre halvdel av 1620-årene, ble rittmester, krigskommandant og lensherre over Nordlandene.

Samuels gruve på Kongsberg

Kongsberg sølvverk ble opprettet i 1624. Sølvverket utviklet seg til å bli Norges største bergverk, og har etterlatt seg vel 300 hyllemeter arkivsaker og nærmere 3 500 kart og tegninger i Riksarkivet. De er fra perioden 1680-1920.

Tegning av Røros kobberverk

Kobberverket på Røros kom offisielt i drift i 1644.

Hekseprosess i Fredrikstad

Januar 1653 brøt det ut en brann hos en av rådmennene i Fredrikstad. Den bredte seg fort og rammet den nordre delen av byen, der byens fornemste borgere bodde. I løpet av fem timer var alt lagt i aske.

Da eneveldet kom til Norge

Fredrik 3. ble hyllet som arvekonge på Akershus i august 1661. Dette markerte en av de viktigste politiske hendelsene i norsk historie – innføringen av eneveldet.

Larvik grevskaps arkiv (1671-1821)

Da kong Kristian 5. opprettet Larvik grevskap i 1671, utnevnte han Ulrik Fredrik Gyldenløve som greve i det nye grevskapet. Gyldenløve var stattholder i Norge, og dessuten kongens halvbror.

Prinsessebryllup

Når en prinsesse skulle gifte seg, skrev man ut en ekstra skatt for å dekke utgifter til utstyr og medgift. Fra ca. 1660 av ble denne skatten kalt prinsesse-styr; tidligere var den kalt brudeskatt eller frøkenskatt

Åker gårds arkiv

Åker gårds arkiv består av en stor dokumentsamling vedrørende eiendommen Aker i Vang prestegjeld i Hedmark fylke fra perioden ca 1670-1920.

Hans Hansen Lilienskiold - bilder fra Speculum Boreale

Presentasjon av et utvalg bilder Hans Hansen Lilienskiold tegnet fra sin tid som amtmann i Finnmark på slutten av 1600-tallet.

Det bornholmske fadervår

Et skandskrift mot Bartholomeus Deichman (1671-1731), som fra 1700 var biskop i Viborg og fra 1713 biskop i Kristiania til han ble suspendert i 1730.

Konfirmasjon

Pietismen sto sterkt i Christian VIs regjeringstid. For å sikre at alle hadde god nok kunnskap om kristendommen, innførte han konfirmasjonen i Danmark-Norge ved en forordning 13. januar 1736.

Norge i 1743

Hvordan så Norge ut sommeren og høsten 1743? En spørreundersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi var nettopp sendt ut fra Danske Kanselli. Nettutstillingen ”Norge i 1743” viser utdrag av det rikholdige materialet fra spørreundersøkelsen og presenterer miljøet til de som spurte og de som svarte. Den har egne sider spesielt beregnet for skolen.

Utvalg fra grensearkiv ca. 1750

Dokumenter som gjelder riksgrensen er viktige vitnesbyrd om norsk historie og om Norge som stat.

Håvard Hedde og sønnene hans

I Statsarkivet i Kristiansand finnes dokumentene om det dramatiske livet til Håvard Hedde. 

Weyses modellbok 1763

Modellbok av Ip Olufsen Weyse fra 1763 inneholder originale kolorerte tegninger og akvareller av glassprodukter ved Nøstetangens og Aas glassverk.

Folketellingen 1801

Folketellingen 1801 er unik fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger i Norge.

Norges dokumentarv - Statsarkivet i Tromsø


Dokumenter i Statsarkivet i Tromsø er kommet med i førsteutgaven av Norges dokumentarv med Rettsprotokoller fra arkivet til Sorenskriveren i Finnmark for perioden 1620-1813 og Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914.

Les flere:

Tegning av Kongsberg kirke

I 1739 var Kongsberg blitt så stor at den trengte en ny og standsmessig kirke. Direktøren ved Sølvverket, Stuckenbrock, tegnet selv dette forslaget til ny kirke.

Bit av barkebrød

I arkivene finner man ikke bare dokumenter. Dette er en bit av et barkebrød fra 1742!

Krisedødelighet i 1742

Juli 1742 fulgte Per Madsen og kona Kirsten Engebretsdatter fra Gåsviken, tre barn til graven: Christian Pedersen (5 år), Ragnhild Pedersdatter (3 år) og Hedvig Pedersdatter (6 år). Samtidig mistet nabogården Skjeggenes menn fra tre generasjoner: Klaus Tordsen (46 år), hans sønn Brynild på (1 ½ år) og faren Tord (78 år).

En fattigkommisjon på slutten av 1700-tallet

Fattigvesenets arkiver befinner seg særlig i kommunene. Fra eldre tid finnes likevel mye i geistlige arkiver i statsarkivene. I mange prestearkiver er det fattigprotokoller og brev tilbake til 1740-årene.

Fattigvesenet i Bergen stift 250 år

Ei nettutstilling om dei fattige og fattigstellet på Vestlandet kring 1755 då fattigforordninga vart vedteke.

Arveskifte etter skarpretteren

En inventarliste fra skiftet etter bøddelen August Anton Lædel i Christiania i 1749.

Sjøorm i Norge

Vitnesbyrdene om sjøorm er mange, så mange at biskop Pontoppidan, selv lenge skeptiker, samlet vitnesbyrdene i åttende kapittel i sin stort anlagte "Det Første Forsøg paa Norges Naturlige Historie" fra 1755.

Presten og dikteren Jens Zetlitz 250 år

Jens Zetlitz ble født 26. januar 1761 i Stavanger. Statsarkivet presenterer spor etter presten og dikteren i arkivene.

Ekstraskatten 1762

23. september 1762 vart det bestemt at det norske folket måtte betale ein ny skatt.

Bryllupsvise fra 1779

Under ordning av privatarkiv nr. 3 – Ploug & Sundt, dukket det opp en gammel, håndskrevet bryllupsvise.

Fruentimmer Kaage- og Farvebog

Hvem skulle vel tro at denne unnselige og velbrukte boka inneholder både gamle mat- og fargeoppskrifter? 

Stor-Ofsen

Stor-Ofsen er navnet på storflommen som rammet store deler av Norge 22. og 23. juli 1789.

Rasulykka på Nese i Vik

Den 2. desember 1811, gjekk eit steinskred ovanfor garden Nese i Vik i Sogn. Skredet tok 45 menneskeliv. Ved sidan av Lodalsulykkane er dette ei av dei største naturkatastrofane i Noreg i nyare tid.

Orkanen som raserte Ullensvang prestegård

Den 25. desember 1806 raste en storm gjennom Ullensvang i Hordaland. Det medførte store ødeleggelser på hus og eiendom, deriblant prestegården.

Slaget ved Alvøen 16. mai 1808

I sannhet var det et drama på liv og død som utspant seg i skjærgården utenfor Bergen søndag 15. og mandag 16. mai 1808 - da den engelske fregatten "HMS Tartar" ville inn mot Bergen havn.

P. A. Munch

Peter Andreas Munch (1810-1863) var Norges fremste historiker ved midten av 1800-tallet.

Drammen i 200 år

19. juni 2011 feiret Drammen at det var 200 år siden de to byene på hver side av Drammenselva, Strømsø og Bragernes, ble slått sammen til én by og gitt et nytt felles navn.

Et fullstendig universitet

Kong Fredrik 6.s resolusjon av 2. september 1811 om opprettelsen av et universitet i Norge.