Innholdet i kart- og tegningssamlingen er svært variert. Statlige myndigheter har hatt et bredt oppgavespekter og ulike behov for å dokumentere administrative tiltak gjennom kart og tegninger.

Mye av materialet fra 1600- og 1700-tallet er utarbeidet i forbindelse med militær virksomhet eller i forbindelse med bergverksdrift. Da sentraladministrasjonen ble mer og mer spesialisert utover på 1800-tallet, ble framstilling av kart og tegninger en del av saksfeltet til enkelte departementer og direktorater. De har senere avlevert kartsamlingene sine til Riksarkivet. Du finner mer informasjon om innholdet i Riksarkivets kart- og tegningssamling i Håndbok for Riksarkivet.

Så langt som mulig er materialet i Riksarkivets kart- og tegningssamling katalogisert slik at tilhørigheten til arkivet er beholdt. Alle kart fra hvert arkiv har en entydig signatur som består av en bokstavkode (forkortelse av arkivmyndighetens navn) og et fortløpende nummer. Du finner mer om kataloger og bruk her.

Det er viktig å være klar over at det i Riksarkivet finnes mye uregistrert kart- og tegningsmateriale som fortsatt ligger i arkivene.