Norges grenser mot Sverige, Finland og Russland er kartfestet av flere grensekommisjoner. I Riksarkivet er det bevart ca. 300 grensekart fra virksomheten til kommisjonene. Det finnes kart både fra 1700- og 1800-tallet.

Viktigst er kartene som ble tegnet i forbindelse med arbeidet til den svensk-norske grensekommisjonen 1736-1767. De omfatter mer enn 150 kart. Av disse finnes det 23 offisielle grensekart. Her er grenserøyser og grensemerker tegnet inn med nummer, fra Kornsjø i sør til utløpet av Tanaelva i nord. Kartene dekker bare et smalt belte på begge sider av grensa. Egne protokoller med grenserøysbeskrivelser dokumenterer kartleggingsarbeidet.

Grensekartene fra Nordland, Troms og Finnmark inneholder mange samiske stedsnavn og har dermed stor interesse for bl.a. språkforskere.

Grensa fra røys 1-26

Grensa fra røys 1-26. NRA GA 1