I 1854 åpnet den første jernbanestrekningen i Norge mellom Christiania og Eidsvoll. Når nye strekninger skulle bygges ut, måtte det foretas ekspropriasjon av tilgrensende grunn. Du vil finne kart over alle banestrek-ningene som viser tilgrensende eiendommer og hva man ønsket ekspropriert. Slike såkalte konduktørkart er avlevert både til statsarkivene og til Riksarkivet.

Langs linjene ble det bygd stasjoner og andre driftsbygninger, i flere tilfeller også boliger for personale. Før Arkitektkontoret ble opprettet i 1913, ble det delvis ansatt egne arkitekter og delvis brukt privat-praktiserende arkitekter. Derfor vil du bare finne de originale tegningene til en del av stasjonsbygningene i Riksarkivet. Norsk jernbanemuseum oppbevarer også en del tegninger av stasjonsbygninger, stasjons-områder og togsett.

Jernbanestasjonen på Røros

Jernbanestasjonen på Røros. NRA NSB-Ark. A 16.11