Kongen kravde at det blei lagt fram rekneskap for staten sine inntekter og utgifter. Forskjellige styringsorgan i Noreg sende difor inn rekneskapar med vedlegg til Rentekammeret i Köbenhavn. Der blei rekneskapane reviderte og arkiverte. Etter 1814 blei det norske rekneskapsmaterialet i arkiva til sentraladministrasjonen sendt tilbake til Noreg. Dei viktigaste rekneskapsseriane er: 

Futerekneskapane åleine fyller nesten 5000 arkivesker.

Futerekneskapane åleine fyller nesten 5000 arkivesker.