Rekneskapane høyrer med i desse arkivseriane:

  • Landkommissariatet på Akershus/Akershus stiftamt
  • Bergen stiftamt
  • Trondheim stiftamt og Nordland amt

Arkivportalen har oversyn over arkiva etter stiftamta.

Stiftamtstuene var rekneskapskontor som ofte dekka fleire av dei tidlegare lena. I stiftamtstuene blei det sett opp rekneskapar på stiftsnivå basert på lokale skattelister, jordebøker og rekneskapar som var innsende frå futane. Hovudtyngda av stiftamtstuene sine rekneskapar består av materialet frå futane.

Serien med stiftamtstuerekneskapar stoppar mot slutten av 1600-talet fordi futane då sende dei lokale rekneskapane sine direkte til Rentekammeret. Der blei dei ordna i ein eigen arkivserie. Tida for overgang frå stiftamtstuerekneskap til futerekneskap varierer frå område til område. Det er laga ein oversikt for perioden 1660-1690 som viser kvar ein kan finne rekneskapane frå dei tidlegare lena.

Du kan lese meir om stiftamtstuene og dei skattane bøndene måtte betale i forordet til Riksarkivet sin katalog over stiftamtstuerekneskapane.

Tingsvitne om brann på Mannsåker og Vassvik i Hardanger frå 1677

Dette dokumentet, kalla tingsvitne, er eit vedlegg til ei skatteliste frå Hardanger i 1677. Ola og Svein Mannsåker og Nils og Jon Vassvik i Odda var stemna inn for tinget fordi dei ikkje hadde betalt leiglendingsskatt. Så vel folka frå Mannsåker som Vassvik kunne føre vitne på at både husa og eignalutane deira var tapte i brann, og at dei difor ikkje hadde noko å betale skatten med. Dei bad om at det måtte bli ført tingsvitne om dette, og at dei måtte bli fritekne for årets skatt. Fritekne blei dei, og vitneprovet blei sendt til Rentekammeret som vedlegg til skattelista. (Rentekammeret, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt 48.3, EA-6043/Rc/L0048/003/001)