Fra arkivet Kammerkanselliet (EA-3111) har Riksarkivet skannet relasjons- resolusjonsprotokoller (serie Gfa) med tilhørende register (serie Gfb). Skanningen har blitt utført på grunnlag av dansk mikrofilm, produsert i forbindelse med at materialet ble overført til Riksarkivet i 1996.

Relasjons- og resolusjonsprotokollene inneholder forestillingene (innstillingene) fra Rentekammerkollegiet i saker som ble lagt fram for avgjørelse ved kongelig resolusjon. Den kongelige resolusjonen er vanligvis ført på eget ark, men kan noen ganger være skrevet direkte på forestillingene. Man finner ikke forestillinger og resolusjoner for saker som gjaldt felles dansk-norske forhold, men man kan finne henvisninger til de tilsvarende danske protokollene. I protokollene finner man registre, men disse er vanligvis mangelfullt ført. I tillegg er det en egen serie med registre som, med unntak av noen få år, dekker hele perioden 1720-1814.

De eldste protokollene omfatter også saker vedrørende bergverk og bergverksdrift. I 1783 ble ansvaret for bergverkssaker lagt til et eget organ, Bergverksdirektoriet. Saksområdet ble i 1791 ført tilbake til Rentekammeret. Både i direktoriet og senere i Rentekammeret ble det ført særskilte protokoller for forestillinger og resolusjoner i bergverkssaker.