Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

Norge har etablert et nasjonalt Memory of the World-register for å bidra til å ta vare på og synliggjøre unik og uerstattelig dokumentarv. Registeret, som er en del av UNESCOs internasjonale arbeid, kan for dokumentarven bli det som World Heritage er for kultur- og naturminner.

Riksarkivet har 12 dokumenter på listen over Norges dokumentarv. Disse dekker et stort tidsspenn og strekker seg fra Olav Engelbrektssons arkiv fra 1200-tallet til ”Kongens nei” fra 10. april 1940.
Riksarkivets bidrag til Norges dokumentarv er alle av stor historisk betydning, og flere av dokumentene har vært med på å forme historien: dronning Margretes valgbrev fra 1388 er unikt i den forstand at det er eneste gang en kvinne oppnår en slik posisjon i riket. Som kvinnelig monark er hun også noe nær enestående i europeisk middelalder. Andre dokumenter på listen er førsteutkastet til Grunnloven i 1814, godkjennelsen av det norske flagget i 1821 og dokumentet som er blitt kalt ”Kongens nei” der han nekter å utnevne Quisling til statsminister. Dette er det fremste dokumentet fra regjeringen som ga legitimitet til aktiv motstand mot tyskerne, og ble senere brukt i rettsaken mot Quisling i 1945.

Oversikt over dokumenter i Norges dokumentarv på Kulturrådets nettsider

Norges dokumentarv på Facebook
.