Reglement for bruk av forskerrom


 • Forskerrommene er adskilte arbeidsplasser i tilknytning til lesesalen. Etter skriftlig søknad stilles de til disposisjon for lesesalsgjester som har solid erfaring fra lesesalen, og som kan dokumentere behov for en slik arbeidsplass. Det vil først og fremst gjelde forskere som har behov for å benytte et større arkivmateriale regelmessig i en lengre periode. Forskerrom tildeles ikke til forskere som primært trenger kontorplass for å bearbeide innsamlet materiale
 • Forskerrommet stilles til disposisjon for inntil 3 måneder. Perioden kan unntaksvis forlenges etter ny søknad, men innehaveren må da godta å avslutte bruken med en måneds varsel. Innehaveren plikter å melde fra dersom behovet for forskerrom opphører før avtalt tid
 • Forskerrommet kan bare benyttes i den tiden lesesalen er åpen
 • Glassveggen mellom forskerrommet og korridoren skal ikke dekkes til på noen måte
 • Lesesalsgjest som er blitt tildelt forskerrom, bestiller arkivsaker på samme måte som gjester med plass på lesesalen
 • Når rommet forlates for dagen, må alle arkivsaker settes på tilvist sted
 • Den som har forskerrom, kan oppbevare sitt private materiale der. Riksarkivet overtar intet ansvar for slikt materiale
 • Den som er blitt tildelt forskerrom, får utlevert nøkkel til rommet. Det skal alltid låses ved arbeidsdagens slutt, og bør holdes låst ved fravær. Tap av nøkkel må meldes så raskt som mulig, og omkostninger ved å erstatte nøkkelen må dekkes
 • Riksarkivets representant(er) har adgang til alle forskerrommene til enhver tid
 • For øvrig gjelder lesesalsreglementet  også for gjester som har fått tildelt forskerrom
 • Brudd på reglementene kan føre til tap av forskerrom, eventuelt bortvisning fra lesesalen
 • Forskere som tildeles forskerrom, skal kvittere på et papireksemplar av dette reglementet