The preservation of private archives

The Regional Archives in Oslo is a part of the governmental archive  and Akershus, Oslo and Østfold as their workspace. Archives Act stipulates Archive Administration tasks.
The Archives will:
• keep records of government agencies and oversee archival work in the state, county and municipal
• Take care of private archives and guide private record creators
• make the preserved records available for use
The National Archives in Oslo to receive and preserve records of private individuals, companies, institutions and organizations from Oslo, Akershus and Østfold. The archives can be either delivered or deposited in the National Archives in Oslo, where the public can borrow them when reading the archives are organized and cataloged.
Upon transfer to the National Archives in Oslo will be entered into a written agreement with the owner records where both parties' rights and obligations stated.
Capacity reasons, the National Archives only a modest actively out to track down and collect private archives. But the National Archives can provide archival advice and assistance to records creators on cessation of business, and otherwise provide other private stock owners instructions on archival preservation. Only after careful consideration of the records creator and / or archival National Archives will be able to accept private records as the owners take the initiative to deliver.
The National Archives is the county coordinating body for private archives work in the counties has a cooperative agreement with the corresponding bodies in Akershus and Oslo. If needed, similar agreements also signed with other depository institutions in the district. Furthermore, the National Archives normally convey local files to local custody institutions in the district, but must, like others, ultimately result archive owner's stated desire for a conservation-fledged private archive to be preserved and made available. The National Archives in Oslo together with these archival institutions in our region when it comes to storage of private archives:

 Lytt tilLes fonetisk 

Ordbok - Vis detaljert ordbokresultat

Bevaring av privatarkiver

Statsarkivet i Oslo er del av det statlige arkivverk og har Akershus, Oslo og Østfold som sitt arbeidsområde. Arkivloven fastlegger Arkivverkets arbeidsoppgaver.

Arkivverket skal:

  • ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter og føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene
  • ta hånd om privatarkiver og veilede private arkivskapere
  • gjøre bevarte arkiver tilgjengelig for bruk

Statsarkivet i Oslo tar imot og bevarer privat arkivmateriale etter personer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner fra Oslo, Akershus og Østfold. Arkivene kan enten avleveres eller deponeres i Statsarkivet i Oslo, hvor publikum kan få låne dem på lesesal når arkivene er ordnet og katalogisert.

Ved avlevering til Statsarkivet i Oslo skal det inngås skriftlig avtale med arkiveieren hvor begge parters rettigheter og plikter fremgår.


Av kapasitetsgrunner kan Statsarkivet bare i beskjeden grad gå aktivt ut for å spore opp og samle inn privatarkiver. Men Statsarkivet kan bidra med arkivfaglige råd og hjelp til arkivskapere ved opphør av virksomhet, og ellers gi andre privatarkiveiere veiledning om arkivbevaring. Bare etter nøye vurdering av arkivskaper og/eller arkivinnhold vil Statsarkivet kunne ta imot privat arkivmateriale som eierne tar initiativ for å avlevere.

Statsarkivet er fylkeskoordinerende instans for privatarkivarbeidet i Østfold og har samarbeidsavtale med de tilsvarende organer i Akershus og Oslo. Etter behov kan tilsvarende avtaler også inngås med andre depotinstitusjoner i distriktet. For øvrig vil Statsarkivet normalt formidle lokale arkiver til lokale depotinstitusjoner i distriktet, men må, som andre, til syvende og sist følge arkiveierens uttalte ønske om hvor et bevaringsverdig privatarkiv skal bevares og gjøres tilgjengelig. Statsarkivet i Oslo samarbeider med disse arkivinstitusjonene i vårt distrikt når det gjelder oppbevaring av privatarkiver: